Agro-Pol

Certyfikaty

POSIADAMY WDROŻONY SYSTEM HACCP

CERTYFIKAT GMP+ B3

 gmp

CERTYFIKAT KZR INiG

kzrinig

 

Jesteśmy uczestnikiem Programu

rzetelnafirma

Sprawdź naszą rzetelność na https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/FNDW9XC0

Dokumenty firmy

Polityka prywatności 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest p. Dorota Kurek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU "AGRO-POL" DOROTA KUREK ul. Brzozowa, nr 65, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 8781558869.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
 1. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 1. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 1. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 1. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:

   dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania;

   dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń).

 1. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

IV ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane osobowe naszych kontrahentów
 1. dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;
 1. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania          (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić       zawarcie i prawidłową realizację umowy.
 1. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych na stronie www
 1. dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe)
 2. dane te obejmują:
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.
 1. Dane osobowe odbiorców informacji handlowych
 1. dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany kontakt informacji handlowych (informacji o produktach, o ofertach, cenach)
 2. dane te obejmować będą:
 1. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
 1. Dane osobowe naszego personelu
 1. dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Podstawą przetwarzania tych danych będą właściwe przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu pracy);
 2. pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej będą to:
 1. wynikającemu z ustawy uprawnieniu pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych odpowiada prawny obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Jako pracodawcy nie nadużywamy swoich uprawnień, kierujemy się zasadą minimalizacji danych.
 1. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji personelu
 1. dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny predyspozycji i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;
 2. pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji. Najczęściej będą to:
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane.  Ponadto,  dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

VI UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo:

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

- umożliwienia zalogowania

- utrzymania sesji (stanu zalogowania)

- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)

- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

Dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym partnerom, takich jak Google.   

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.